Błogosławieństwa – Serge Kahili King

W naszej pracy z huną kładziemy znaczny nacisk na błogostawieństwa. Takim przykładem jest broszura „Duch Aloha”, w całości poświęcona błogosławieństwom. Nasze spotkania, zajęcia i warsztaty zaczynamy i kończymy również pewnego rodzaju błogosławieństwem. Starożytni Hawajczycy błogosławili swoje domy, narzędzia, łodzie a nawet szczodrze siebie nawzajem. Współcześni Hawajczycy oraz mieszkańcy Wysp Hawajskich wciąż błogosławią swoje domy, biura, hotele i inne budynki.

Słownikowa definicja* błogosławieństwa brzmi „życzyć dobrze; wyświadczać przysługę i dobrodziejstwo; chwalić.” Nawet jeśli błogosławieństwa pojawiają się w formie podarunków materialnych czy niesionej pomocy, jesteśmy przyzwyczajeni myśleć o błogosławieństwie raczej jako o słowach.

Poza tym to wiara w dwie rzeczy: moc słów oraz moc dobrych intencji. Siła słów jest tą, która pomaga centralizować nasze zamiary. Moc dobrych intencji natomiast ma bardziej ezoteryczne podłoże. Jest to zasadniczo oczekiwanie, że ktoś lub coś usłyszy/dojrzy nasze wypowiedzi, poczynania i odpowie na nie, bowiem albo usłyszy je fizycznie (swymi uszami) czy ujrzy fizycznie (swymi oczami) albo też otrzyma nasz przekaz telepatycznie i zadziałała po tym świadomie lub nieświadomie.

Błogosławieństwo nie jest tym samym, co modlitwa, chociaż sama modlitwa może zawierać błogosławieństwo. Modlitwy są zazwyczaj prośbami (rdzeń słowa „modlić się” oznacza „prosić”), ale mogą one rzeczywiście przyjmować wiele form. Słynna Modlitwa Pańska** z Nowego Testamentu używa następującej formuły i faktycznie nie zawiera żadnej prośby:

Pochwała
Wskazówka
Pochwała

Błogosławieństwa można znaleźć na całym świecie w różnych formach. W trakcie moich badań natknąłem się na te oto „perełki” zaczerpnięte z Biblii, które być może uznacie za interesujące.

Pierwsze błogosławieństwa wspomniane w Biblii:
1. I Mojż. 1,3: „I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.”
2. I Mojż. 1,4: „I widział Bóg, że światłość była dobra.”
3. I Mojż. 1,6; 1,9-12; 1,14-15; 1,18; 1,20-22; 1,24-26; 1,28; 1,31.

Pierwszy przykład nauczania człowieka błogosławieństwa: IV Mojż. 6,22-26 – „I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.”

Pierwsza prośba o błogosławieństwo (jako prezent) i pierwsze udzielenie błogosławieństwa między ludźmi: Sędz.1,15 – „Rzekła (Achsa, córka Kaleba) do niego: Daj mi wiano. Dałeś mi suchą ziemię południową, daj mi więc także źródła wód. I Kaleb dał jej źródła…”

Pierwsze błogosławienie Boga przez człowieka (Dawida): II Sam 7,26 – „A imię twoje będzie wielkie na wieki”.

Nieszczere błogosławieństwa: Ps. 62,5 – „Ustami swymi błogosławią, Ale w sercu swym złorzeczą.”

Pierwsza wzmianka o ludzkim błogosławieniu człowieka słowami: Przyp. 30,11 – „Jest ród, który złorzeczy ojcu i nie błogosławi matce.”

Pierwsze błogosławienie z Nowego Testamentu (Kazanie na górze): Mat. 5,3 – „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.”

Użycie błogosławieństwa w celu zmiany rzeczywistości: Mat.14,19-21 – „I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy, i byli nasyceni; i zebrali z pozostałych odrobin dwanaście pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów oprócz niewiast i dzieci.”

Ostatni werset Biblii jest także błogosławieństwem: Obj. 22,21 „Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen.”

Paweł również daje nam tę oto dobrą radę związaną z błogosławieństwem: Fil.4,8 – „Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.”

W języku hawajskim słowo oznaczające „błogosławić” to ho’omaika’i lub ho’opomaika’i. Oba mają znaczenie dobroci lub dobrych doświadczeń, przeżyć i są często zamienne, za wyjątkiem tego, że pomaika’i (ze znacznikiem nad o) ma w sobie więcej w sensie powodzenia czy pomyślności raczej niż tylko czegoś dobrego. I tak na zakończenie daję Wam typowe hawajskie błogosławieństwo: E pili mau na pomaika’i me ‚oe; „Niech szczęście Wam zawsze sprzyja” lub prościej „Najlepsze życzenia”. A tak, i jeszcze jedno: Aloha.

Serge Kahili King

———————————-

od tłumacza:

Fragmenty Biblii na podstawie: „Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu” Nowy Przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975.

I Mojż. (Genesis) – Pierwsza Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju)
IV Mojż. (Numeri) – Czwarta Księga Mojżeszowa (Księga Liczb)
Sędz. – Księga Sędziów
II Sam. – Druga Księga Samuela
Ps. – Księga Psalmów
Przyp. – Przypowieści Salomona
Mat. – Ewangelia św. Mateusza
Obj. – Objawienie św. Jana
Fil. – List św. Pawła do Filipian

*Słownikowa definicja błogosławieństwa: „udzielać błogosławieństwa; wyrażać radość, zadowolenie, wdzięczność; pochwalać”
źródło: Mały Słownik Języka Polskiego pod redakcją Stanisława Skorupki Haliny Auderskiej Zofii Łempickiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969

**Modlitwa Pańska – modlitwa zaczynająca się od słów „Ojcze Nasz”, Mat. 6,9-13, Łuk. 11,2-4

Tłumaczenie – Katarzyna Weryk
e-mail: k_weryk@wp.pl, http://zobaczwiecej.pl/kasia/